Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky Genedu

 

I.               Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na vzdelávacie kurzy Genedu (ďalej len „Prihláška“) a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom výučby a študentom.
 2. Poskytovateľom výučby je (ďalej len „Poskytovateľ“):Genedu, Jozef Slaný

Močiar 66

969 82

Slovensko

IČO: 50637789
DIČ: 1077201983

 

Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby v oblastiach: výpočtová technika, manažment a ľudské zdroje, sociálna oblasť  a disponuje personálnymi a vecnými kapacitami na poskytovanie výučby vo vyššie spomenutých oblastiach (ďalej len „Vzdelávacie služby“).

Študent má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

 

II.            Charakteristika vzdelávacej služby

 1. Vzdelávacou službou sa rozumie vzdelávací kurz v oblastiach: výpočtová technika, manažment a ľudské zdroje, sociálna oblasť „Genedu“ (ďalej len „štúdium“). Cieľom Genedu je poskytnúť Študentovi praktické porozumenie z rôznych vyššie vymenovaných oblastí. Počas štúdia sa Študent zúčastňuje na cvičeniach, ktoré simulujú reálne situácie z praxe.

 

2. Na vzdelávanie online (online kurzy) používame platformu thinkific.com – online kurzy na zakúpenie sú dostupné na adrese: https://genedu.thinkific.com

 

III.         Účasť na vzdelávacom kurze

 

 1. Pre úspešné dokončenie vzdelávacieho kurzu sa očakáva, že účastník bude spĺňať predpoklady definované Genedu. O vstupných požiadavkách sa účastník informuje pred vstupom na vzdelávací kurz.
 2. Genedu poskytuje neakreditované vzdelávacie kurzy a to hlavne z oblastí ako sú:
  • Cudzie jazyky
  • Výpočtová technika
  • Manažment a ľudské zdroje
  • Sociálna oblasť

Tieto typy vzdelávacích kurzov nevyžadujú akreditáciu a sú chápané ako kompetenčné kurzy (kurzy na rozvoj určitej oblasti z ktorej má účastník určité vedomosti alebo zručnosti a slúžia primárne na rozvoj týchto vedomostí a zručností, prípadne na ich vytvorenie pokiaľ nie je táto kompetencia zatiaľ rozvinutá u účastníka.

 1. Počas účasti na vzdelávacom kurze je odporúčané, aby účastník postupoval podľa pokynov a odporúčaní lektora.
 2. Účastník je povinný počas vzdelávacieho kurzu dodržiavať Organizačné pokyny pre vzdelávacie kurzy, o ktorých je účastník informovaný na začiatku vzdelávacieho kurzu. Na požiadanie môžu byť tieto pokyny účastníkovi poslané pre nastúpením na vzdelávací kurz.
 3. Certifikát o úspešnom absolvovaní vzdelávacieho kurzu je posielaný štandardne elektronickou formou, v prípade požiadavky účastníka je možné dodať účastníkovi v tlačenej forme. Podmienky pre získanie certifikátu sú:
  • Účasť na vzdelávacom kurze
  • Aktívne zapájanie sa do cvičení
  • Úspešné absolvovanie záverečného testu (zvyčajne online formou)
 4. Účastník má nárok na jeden originál certifikátu /osvedčenia. Vystavenie ďalšieho originálu je spoplatnené podľa platného cenníka.
 1. Genedu poskytuje aj online kurzy ktoré prebiehajú výhradne online.

IV.         Minimálna Študijná skupina

 

 1. Pre jednotlivé typy vzdelávacích kurzov je definovaná štandardná skupina (minimálny počet účastníkov, pri ktorom je štandardne vzdelávací kurz uskutočnený).
 2. Genedu môže stanoviť individuálnu minimálnu študijnú skupinu od štandardnej.
 3. Pri skupinových vzdelávacích kurzov je zvyčajne veľkosť minimálne študijnej skupiny aspoň 4 účastníkov.
 4. Pri individuálnych vzdelávacích aktivitách (tzv. konzultáciách) to môže byť aj 1 účastník.
 5. Tieto obmedzenia neplatia pokiaľ sa jedná o online kurz.

 

V.            Práva a povinnosti Poskytovateľa a Študenta

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje prostredníctvom svojich lektorov zabezpečiť Študentovi odborné vyučovanie počas celého trvania vzdelávacieho programu. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre každého Študenta všetok študijný materiál, ktorého cena je zahrnutá do ceny kurzu.
 2. V prípade vzniku nepredvídaných okolností na strane Poskytovateľa, resp. jeho zmluvných lektorov alebo v dôsledku okolností vyššej moci (napr. práceneschopnosť vyučujúceho lektora, štátny sviatok, nepriazeň počasia atď.), v dôsledku ktorých nebude možné uskutočniť niektorú z vyučovacích hodín, sa Poskytovateľ zaväzuje o týchto skutočnostiach ako aj o navrhovaných opatreniach bezodkladne informovať Študenta. Poskytovateľ má právo zmeniť obsah a harmonogram výučby jednotlivých lekcií.
 3. Poskytovateľ má právo preniesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo Všeobecných podmienok na tretiu osobu (ďalej len „Nadobúdateľ“), pričom však musí zabezpečiť plnenie svojich záväzkov Nadobúdateľom tak, ako keby tieto záväzky plnil sám. V takomto prípade je nadobúdateľ oprávnený plniť záväzky vyplývajúce zo Všeobecných podmienok aj prostredníctvom tretích osôb (napríklad prostredníctvom Poskytovateľa), pričom však voči Študentovi zodpovedá tak, ako keby tieto záväzky plnil sám.
 4. Študent sa zaväzuje dodržiavať svoju účasť na výučbe tak, aby bez vážnych dôvodov nedochádzalo k zameškaniu vyučovacích hodín. Za vymeškané hodiny nepatrí Študentovi žiadna náhrada vo forme zľavy ceny štúdia alebo vrátenia alikvotnej čiastky ceny štúdia za vymeškané hodiny.

 

VI.         Školné a platobné podmienky

 1. Výška poplatku za absolvovanie kurzu Genedu sa riadi platným cenníkom zverejneným na webstránke www.genedu.sk k dátumu objednania kurzu.
 2. Štandardné cenníkové ceny môžu byť prispôsobené požiadavkám záujemcov. Takéto služby, resp. kombinácie služieb a komplexné vzdelávacie aktivity (programy) budú predmetom osobitnej cenovej ponuky vypracovanej na požiadanie.. Cenové a platobné podmienky pre tieto aktivity sú ďalej upravené takouto cenovou ponukou.
 3. Ceny zahŕňajú všetky náklady na organizáciu a zabezpečenie vzdelávacieho kurzu. Študijné materiáli sú zahrnuté v cene jednotlivých vzdelávacích kurzov.
 4. Genedu nie je platcom DPH.
 5. Genedu si vyhradzuje právo zmeny štruktúry a výšky cien jednotlivých vzdelávacích kurzov a poskytovaných služieb.
 6. V prípade individuálnych záujemcov je preferovaným spôsobom platby hotovosť uhradená najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom vzdelávacieho kurzu alebo po schválení žiadosti o preplatení vzdelávacieho kurzu úradom práce.
 7. V prípade firemných klientov je preferovaným spôsobom úhrady zálohová faktúra na jednu polovicu sumy a druhá polovica sumy po skončení vzdelávacieho kurzu. Preferovaná doba splatnosti je 7 kalendárnych dní.
 8. Po skončení vzdelávacieho kurzu je účastníkovi vystavená faktúra podľa platnej legislatívy.
 9. Online kurzy sú platené dopredu a prístup k nim je umožnený ihneď po zakúpení (pokiaľ sa nejedná o predpredaj).
 10. Faktúra slúži ako účtovný a daňový doklad.
 11. V prípade požiadavky sú k faktúre prikladané ďalšie sprievodné dokumenty dokazujúce zrealizovaný vzdelávací kurz (výsledok testu, certifikát atď.).

 

VII.      Podmienky ukončenia štúdia

 1. Vzťah medzi Poskytovateľom a Študentom sa skončí ukončením štúdia a zaplatením celkovej ceny štúdia. Pred uplynutím dohodnutej doby je možné štúdium ukončiť:
  a) písomnou dohodou uzatvorenou medzi Poskytovateľom a Študentom,
  b) jednostranným ukončením štúdia zo strany Študenta,
  c) odstúpením Študenta za podmienok dohodnutých v týchto Všeobecných podmienkach.

Jednostranné ukončenie štúdia zo strany Študenta

 1. Študent je oprávnený na základe svojho písomného oznámenia vo svojom mene adresovaného Poskytovateľovi (ďalej len „oznámenie“) jednostranne ukončiť štúdium. Pre určenie termínu ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi je rozhodujúci dátum doručenia oznámenia Študenta Poskytovateľovi (skutočnosť, či sa Študent zúčastňoval vyučovania nemá pre posúdenie ukončenia štúdia a záväzkov voči Poskytovateľovi význam). Štúdium je v tomto prípade ukončené dňom, v ktorom bolo Poskytovateľovi doručené oznámenie.
 2. Študentovi pri jednostrannom ukončení štúdia nevzniká nárok na vrátenie poplatku za absolvovanie vzdelávacieho programu Genedu.

 

Odstúpenie Študenta

 

 1. Študent je oprávnený odstúpiť od štúdia, ak Poskytovateľ stratí oprávnenie na poskytovanie služieb uvedených vo Všeobecných podmienkach.
 2. V prípade odstúpenia od štúdia si Poskytovateľ nebude nárokovať, resp. vráti Študentovi alikvotnú čiastku ceny štúdia odo dňa ukončenia štúdia do termínu riadneho ukončenia štúdia za tých istých podmienok ako pri jednostrannom ukončení štúdia zo strany Študenta.

 

VIII.   Reklamačný poriadok

 

 1. Prezenčný kurz– živý kurz
  V prípade nespokojnosti zákazníka s prezenčným školením z opodstatnených dôvodov ako napr. nedostatočná príprava inštruktora, nevyhovujúce priestory, nevyhovujúce technické zabezpečenie a pod., je zákazník povinný na danú skutočnosť upozorniť bezodkladne, do 2 dní od zistenia danej skutočnosti. V tomto prípade je poskytovateľ povinný zabezpečiť nápravu danej situácie. Ak to nie je možné, je povinný ponúknuť účastníkovi kurzu nový termín rovnakého školenia. Každá reklamácia bude posudzovaná individuálne, aj v prípade jej podania v neskoršom termíne alebo z iných dôvodov.

 

2. Online kurz

V prípade nespokojnosti zákazníka s online z opodstatnených dôvodov ako napr. nedostatočná kvalita video  / audio nahrávok, nedostatočná kvalita textov (nie sú dobre pochopiteľné)., je zákazník povinný na danú skutočnosť upozorniť bezodkladne, do 2 dní od zistenia danej skutočnosti. V tomto prípade je poskytovateľ povinný zabezpečiť nápravu danej situácie. Ak to nie je možné, je povinný ponúknuť účastníkovi kurzu riešenie.

Ak zákazník nie je spokojný s kvalitou obsahu online kurzu môže požiadať o vrátanie peňazí do 30 dní od zakúpenia kurzu s podmienkou preukázania dokončenia cvičení a absolvovania viac ako 50% kurzu.

 

Prípadne podľa dohody k inej kompenzácii – zľava z kurzu, doplnenie obsahu kurzu, výmenou za kurz v rovnakej / podobnej hodnote.

Každá reklamácia bude posudzovaná individuálne, aj v prípade jej podania v neskoršom termíne alebo z iných dôvodov.

3. Platba a nárok na kurz
Uhradením sumy za kurz má študent právo na účasti na kurze. Pokiaľ na kurz nebol riadne prihlásený alebo nezískal k nemu prístup, je potrebné kontaktovať podporu poskytovateľa, ktorý je povinný sa postarať o nápravu.

 

IX.         Autorské práva

 1. Zákazník je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu www.genedu.sk iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Zákazník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.genedu.sk, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli www.genedu.sk sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.genedu.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.
 2. Zákazník nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.
 3. Zákazník nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe.
 4. Zákazník nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet zákazníka pri porušení niektorého z bodov 9.1, 9.2, 9.3 a 9.4 tohto odstavca.

 

X.            Ochrana osobných údajov

 1. Účastník registráciou na vzdelávací kurz prehlasuje, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely nevyhnutné pre organizáciu účasti na školení. Zároveň účastník súhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely.

 

XI.         Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ a Študent súhlasia, že ich vzťah založený na základe uvedených podmienok sa riadi ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Neplatnosť niektorého ustanovenia uvedeného vo Všeobecných podmienkach nespôsobuje neplatnosť ostatných ustanovení, ktoré takýmito dôvodmi neplatnosti nie sú dotknuté.
 3. Všetky zmeny a doplnky k uvedeným podmienkam je možné uskutočniť iba na základe písomného podnetu.